Địa chỉ: Số 93 Trưng Nhị, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu | Hotline: 077 555 5755 | 093 7500 307

Bình hoa

Bình hoa 18

3.500.000₫

Bình hoa 16

2.000.000₫

Bình sen đá 04

4.000.000₫

Bình hoa 15

10.000.000₫

Bình hoa 06

5.000.000₫

Bình hoa 05

3.500.000₫

Bình sen đá 05

7.000.000₫

Bình hoa 08

3.000.000₫

Bình hoa 12

5.000.000₫

Bình sen đá 03

2.500.000₫

Bình hoa 09

4.500.000₫