Địa chỉ: Số 93 Trưng Nhị, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu | Hotline: 077 555 5755 | 093 7500 307

Tulipe

Bó hoa 36

1.000.000₫

Bó hoa 108

1.500.000₫

Bó hoa 91

2.500.000₫

Bó hoa 90

2.500.000₫

Bó hoa 35

1.200.000₫

Bó hoa 57

2.000.000₫

Bó hoa 47

1.500.000₫