Địa chỉ: Số 93 Trưng Nhị, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu | Hotline: 077 555 5755 | 093 7500 307

Love is Blue

Baby blues

4.500.000₫

Bó hoa 110

850.000₫

Bó hoa 109

2.000.000₫

Monday blues

4.000.000₫

Sky Blue

3.000.000₫

Bó hoa 78

4.000.000₫

Lẵng hoa 115

1.850.000₫

Bó hoa 73

2.500.000₫

Bó hoa 56

1.000.000₫