Địa chỉ: Số 93 Trưng Nhị, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu | Hotline: 077 555 5755 | 093 7500 307

Đào đông đỏ (ilex verticillata)

Đào đông 008

9.000.000₫

Đào đông 007

5.500.000₫

Đào đông 005

12.000.000₫

Đào đông 004

10.000.000₫

Đào đông 003

7.000.000₫

Đào đông 002

12.000.000₫

Đào đông 001

15.000.000₫